Regent’s

Captain:

Farah Nanji

 
Teams for 2020:

4

13 - Raghav Singhal
14 - karim salem
15 - Anant Aggarwal
16 - Farhan Malik
 
Connect: