Xiangyu Long

Uni:
De Montfort

Racing Experience:
"CLUB 100 D-MAX Rally"